PROJECTE PEDAGÒGIC

 

 

 

 

OPCIONS PREFERENTS

El Projecte Educatiu s’inspira en allò que l’escola vol SER – el seu Caràcter Propi i el Manifest d’Olot-, i constitueix un ajut a la comunitat educativa en la seva tasca deconcreció de tot allò que vol FER  programacions, plans, projectes, protocols…-, amb la finalitat d’aconseguir que el conjunt de l’escola sigui fidel a la seva identitat i assoleixi un bon nivell de qualitat en la seva oferta educativa.

El projecte educatiu és l’instrument de coordinació i de cohesió entre tots els sectors d’activitat del centre.

El projecte educatiu afavoreix la integració de tots els membres de la comunitat educativa de l’escola i de les diverses iniciatives que s’hi duen a terme, amb la finalitat de fer realitat el model educatiu que tots compartim.

Les OPCIONS PREFERENTS són aquells aspectes del caràcter propi del centre l’aplicació dels quals és d’interès prioritari.

Les OPCIONS PREFERENTS són l’enllaç entre el caràcter propi del nostre centre i les programacions docents amb la finalitat d’assegurar la coherència i la necessària continuïtat en l’acció educativa dels alumnes.

Les nostres opcions preferents, que han d’assegurar que el caràcter propi de les escoles Cor de Maria es dugui a la pràctica en l’elaboració de successius i graduals projectes educatius, són:

 

1. AJUDAR ALS ALUMNES A DESCOBRIR I POTENCIAR LES SEVES POSSIBILITATS FÍSIQUES.

Ens comprometem a

1.1    Vetllar per la salut física dels nostres alumnes

1.1.1   Afavorint el normal desenvolupament físic de l’alumne, potenciant l’educació física i la utilització del material propi de la matèria, en horari escolar i extraescolar tant en les pròpies instal·lacions com en les municipals (piscina, pistes d’atletisme, tennis,…)

1.1.2  Organitzant actes esportius: Cursa Cor de Maria, Festa fi de curs…

1.1.3  Fomentant bons hàbits alimentaris, higiènics, posturals…

   • Reduint el nombre de llaminadures.
   • Recomanant per esmorzar un entrepà en lloc de la “pastisseria industrial”.
   • Aconsellant rentar-se les dents després de l’àpat. (l’escola col·labora amb la campanya de fluorització a les escoles per part de l’Ajuntament).
   • Insistint en l’ús de la dutxa després de qualsevol activitat física.
   • Procurant que els alumnes tinguin una bona postura corporal a classe.

1.1.4 Promovent l’afició a l’esport com a mitjà de desenvolupament físic, equilibri mental, educació en valors socials i ocupació sana dels temps de lleure.

I, per una sana ocupació del temps de lleure l’escola promou, també, activitats físiques com futbol, bàsquet, patinatge, tennis taula, escacs, tenis, atletisme, ciclisme, natació.

1.1.5      Adherint-nos a les campanyes de salut organitzades pels organismes corresponents.

1.2   Tenir especial cura vers els nens amb minusvalidesa que també tenen dret a la integració.

1.2.1   Ajudant als alumnes amb alguna deficiència física i fomentarem l’ajuda dels altres companys vers ells.

1.2.2   En cas de nens amb minusvalidesa, demanant el suport necessari als organismes corresponents.

1.2.3    Adequant el centre a les necessitats dels nens disminuïts.

 

2. AJUDAR A DESCOBRIR I POTENCIAR LES POSSIBILITATS AFECTIVES DELS ALUMNES.

Ens comprometem a

2.1 Vetllar per l’ equilibri emocional i afectiu dels nostres alumnes a fi d’afavorir el seu procés de formació i aprenentatge

2.1.1  Potenciant una bona relació mestre-alumne:

   • Mostrar una actitud senzilla
   • Acolliment afectuós
   • Crear un clima de confiança i comunicació
   • Escoltar les inquietuds i angoixes dels alumnes
   • Concentrar-nos plenament en la tasca que realitzem per tal de portar-la a terme el millor possible

2.1.2 Fomentant el respecte mutu entre l’alumnat, creant un ambient educatiu que ofereixi a tots la possibilitat d’exercir la cooperació i la solidaritat amb jocs de socialització i fórmules de cortesia:

   • Demanar: Perdó / Ho he fet sense voler
   • Salutacions: Bon dia/Bona tarda/Hola / Adéu
   • Agraïments: Gràcies
   • Sí us plau!

2.1.3  Ajudant els alumnes a autoconèixer-se i a orientar-los perquè siguin conscients de les seves aptituds, limitacions i possibilitats.

2.1.4  Reforçant l’autoestima dels alumnes que ho necessitin: elogiant les seves qualitats i ressaltant més els aspectes positius que els negatius.

2.1.5 Procurant que les mancances físiques, intel·lectuals i emocionals no siguin motiu de menyspreu per part dels altres amb una bona acció tutorial: respectant les limitacions, engrescant a la superació, situant-nos a l’edat cronològica i psicològica (empatia) dels nens per comprendre les seves dificultats a l’hora de realitzar les tasques i coneixent la realitat familiar i social dels alumnes a fi d’acollir-los, comprendre’ls i ajudar-los millor.

2.1.6     Ajudant a tots els alumnes a integrar-se per tal que no quedin aïllats:

   • Atenent la diversitat.
   • Fomentant jocs socialitzadors i activitats col·lectives que afavoreixin la participació activa d’aquests alumnes.
   • Utilitzant metodologies dinàmiques (treball en grup a l’aula) que facilitin la interacció entre els alumnes.

2.1.7 Despertant i afavorint en els alumnes actituds d’iniciativa, de treball en grup i de responsabilitat perquè se sentin solidaris amb totes les persones que s’esforcen en la construcció d’una societat més justa i més tolerant amb la diversitat.

2.1.8  Potenciant actituds d’autosuperació.

 

3. AJUDAR A EDUCAR LA DIMENSIÓ SOCIAL DE L’ALUMNE I A PROMOURE LA SEVA INSERCIÓ EN EL MÓN DE FORMA RESPONSABLE I CONSTRUCTIVA.

Ens comprometem a

3.1     Descobrir i valorar els trets propis de Catalunya, en un clima d’integració i d’obertura a tots els homes i cultures.

3.1.1     Prenent consciència de la realitat socio-cultural de Catalunya fruit de la nostra història.

3.1.2    Creant un clima adequat per un bon aprenentatge de la llengua catalana.

3.1.3    Emprant la llengua catalana com a vehicle de comunicació en totes les relacions de la vida escolar.

3.1.4    Fent viure les tradicions i els costums catalans (nadales, danses, caramelles, llegenda de Sant Jordi, Mare de Déu de Montserrat…).

3.1.5    Ajudant els alumnes i llurs famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint l’arrelament al medi i la integració en la societat catalana.

3.1.6    Afavorint una millor consciència social envers els sectors de la població més desfavorits i envers els problemes mediambientals que pateix la nostra societat.

3.2  Inculcar en els nostres alumnes el respecte a l’entorn.

3.2.1    Conscienciant-los de la necessitat del respecte a la natura.

3.2.2  Fent-los entendre la necessitat de respectar les instal·lacions (patis, aules, passadissos…) i el material escolar.

3.2.3   Fomentant el respecte als bens col·lectius (parets, carrers…)

3.3  Fomentar el respecte als altres en les actituds, els fets i les paraules.

 3.3.1   Educant en la tolerància i la pluralitat, sabent respectar les diferències d’opinió, de ser i d’actuar.

3.3.2   Induint a tractar els altres tal com un mateix voldria ser tractat i ensenyant a escoltar.

3.3.3   Treballant un vocabulari i una expressió adients, objectiu i crític en la comunicació amb els altres.

3.4    Ajudar a la integració educativa, social i cultural dels alumnes estrangers.

3.4.1    Fomentant i consolidant l’aprenentatge de la llengua i de la cultura catalana.

3.4.2   Ajudant a formar una identitat oberta i solidària a fi d’aconseguir una plena cohesió social.

3.5  Acollir amb especial dedicació els alumnes/as que viuen situacions d’especial dificultat, com a forma d’igualar les oportunitats perquè un dia tots els homes i dones gaudeixin realment dels drets que els són reconeguts.

3.6  Educar els nens i les nenes, els nois i les noies en i per las paritat de gènere desenvolupant en uns i altres totes les seves capacitats i potencialitats, ajudant-los a establir relacions respectuoses de vertadera amistat i, d’efecte, de companyonia, evitant els estereotips i les limitacions de certs esquemes culturals.

 

 4. AJUDAR ELS ALUMNES A DESCOBRIR I POTENCIAR LES SEVES POSSIBILITATS INTEL·LECTUALS.

Ens comprometem a

4.1  Uniformar els criteris de l’acció educativa (acadèmics, educacionals,…)

4.1.1    Duent a terme una selecció i revisió actualitzada dels continguts d’ensenyament, el treball dels quals contribuirà a desenvolupar les capacitats personals.

4.2  Propiciar un clima de treball adequat i acollidor.

4.2.1    Detectant les circumstàncies escolars i familiars que afavoreixen o dificulten el normal desenvolupament intel·lectual.

Fomentant la tutoria individual per detectar els diferents aspectes personals que interfereixen en l’aprenentatge.

4.2.2   Fomentant els hàbits d’estudis:

   • Treball individual a fi de potenciar la concentració.
   • Treball en grup a fi de potenciar l’enriquiment mutu i la participació.
   • Treballar en silenci.

4.2.3  Fomentant actituds d’esforç i constància.

4.3  Ensenyar tenint en compte la individualitat de cada alumne/a.

4.3.1    Valorant justament els esforços i treballs de cadascú.

Acceptant els alumnes tal com són, després d’aprofundir en el seu coneixement.

Adaptant el currículum a la diversitat.

4.3.2   Donant suport als alumnes més necessitats a través de la Comissió d’Atenció a la diversitat i el SOP (Servei d’Orientació Psicopedagògica) a fi que tots i cada un dels alumnes se sentin integrats en el grup.

4.3.3   Mantenint bona comunicació amb les famílies.

4.4  Estimular la curiositat per l’aprenentatge i els hàbits que porten a una educació més enllà de l’aula.

4.4.1    Activant l’ús estratègic de procediments diversos.

4.4.2   Desvetllant l’esperit crític i la curiositat pel moment actual a través del coneixement i de la utilització dels diferents mitjans de comunicació

4.4.3   Utilitzant una metodologia oberta i flexible per assolir els objectius generals d’etapa i de les diferents àrees de coneixement.

4.4.4  Integrant les TIC com a eina metodològica a les diferents àrees de coneixement (TAC): actualitzant i adequant els recursos necessaris i el pla de formació de centre, donat suport a les iniciatives, tant personals com col·lectives.

4.4.5  Desvetllant la curiositat intel·lectual i la satisfacció d’aprendre.

4.4.6    Fomentant un procés d’educació al llarg de tota la vida mitjançant el desenvolupament de la capacitat d’aprendre a aprendre.

4.5     Orientar  els  alumnes  a  descobrir  llurs  aptituds  o  limitacions intel·lectuals per ajudar-los a superar les seves dificultats i potenciar les seves qualitats.

4.5.1   Procurant que prenguin consciència del seu treball i que el valorin.

4.6  Aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i desenvolupin els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, per ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

 

5. FOMENTAR LA DIMENSIÓ ÈTICA I TRASCENDENT DE LA PERSONA.

Ens comprometem a

5.1  Professar un profund respecte a la persona.

5.1.1      Tenint una actitud acollidora, escoltant i estimant els alumnes fins i tot els que no comparteixen els sentiments de la majoria.

5.1.2     Estant oberts al diàleg.

5.1.3     Tenint capacitat de comprensió.

5.1.4     Harmonitzant exigència i flexibilitat.

5.1.5     Essent exemples de simplicitat, joia i bon humor.

5.2   Posar l’accent en els valors de l’Evangeli

   • pau
   • solidaritat
   • llibertat
   • justícia
   • coherència

5.2.1    Donant en tot moment exemple d’aquests valors

5.2.2   Desvetllant el compromís de la convivència entre els homes.

5.2.3   Dedicant atenció preferent als més necessitats i amb menys possibilitats.

5.2.4   Potenciant més els valors que uneixen que els que ens separen.

5.2.5   Treballant la interculturalitat.

5.2.6    Aconseguint que els alumnes adquireixin gradualment un concepte clar i autèntic de llibertat per tal que s’acostumin a actuar per convicció pròpia.

5.2.7    Educant per la pau, per la resolució no violenta dels conflictes emfatitzant el respecte, el diàleg i la riquesa de la diversitat i treballant per la implementació de la justícia a petita i gran escala.

5.3  Desvetllar i fer créixer en la fe.

5.3.1    Vivint de forma joiosa la fe cristiana fent participar els alumnes dels temps litúrgics amb elements lúdics i engrescadors (pessebres, cantada de nadales, caramelles…) i incorporant elements motivadors, com la cançó, l’expressió plàstica,… a l’hora de manifestar i parlar de la nostra fe.

5.3.2   Prenent Maria com a model del nostre viure cristià com a dona de fe, dona forta, dona atenta a les necessitats dels altres, dona de servei, dona que comparteix el dolor i present en les nostres actituds i activitats.

5.3.3   Fomentant l’esperit de pregària com a diàleg amb Déu i com a forma de solidaritzar-se amb el sofriment i les necessitats dels altres. Practicant diàriament la pregària del matí amb dignitat i atenció, seguint els temps litúrgics, a fi de conèixer les principals pregàries del cristià: Parenostre, Avemaria, Glòria, Salve Regina,… i les diferents formes de pregària (de petició, d’acció de gràcies, de lloança…)

5.3.4   Estimulant la vivència sacramental amb celebracions periòdiques de l’Eucaristia per:

Recuperar el sentit festiu i joiós de les celebracions sacramentals.

Viure la dimensió comunitària dels sagraments, que ens reuneixen en Església, especialment l’Eucaristia dominical.

Aprofundir en el sentit ple de cada sagrament, com a moment de celebració de la gràcia de Déu que contínuament se’ns dóna.

5.3.5   Propiciant la implicació dels nostres alumnes en grups de reflexió i d’acció, per aprendre a donar el seu temps als altres, compartir els seus béns i ser solidaris amb els de més a prop i amb els de més lluny.

5.4 A fer dels nostres alumnes persones compromeses a partir de la nostra pròpia coherència de vida.

5.4.1 Fent-los descobrir que ser cristià és quelcom que es manifesta a la vida de cada dia tenint com a model Jesús i, per això, cal plantejar-los el seu futur amb criteris solidaris i evangèlics, i no pas amb els que ens proposa la societat.

5.5 Proclamar de paraula i especialment amb el nostre testimoni de vida la bona notícia de Jesús de Natzaret: que hi ha un pare-mare d’amor i misericòrdia que vol que tots nosaltres visquem en fraterna dignitat, i que dedicar la pròpia vida a fer realitat aquest seu somni, el Regne, dona ple sentit i fa immensament feliç.

 

6. FER DE L’ESCOLA UN CENTRE DE FORMACIÓ OBERT A L’ENTORN SOCIAL,

donant prioritat a la proposta d’activitats formatives adreçades a les famílies que formen part de la nostra comunitat educativa.

Ens comprometem a

6.1 Establir i mantenir un canal regular d’informació (butlletí “FAMÍLIA/ESCOLA”) entre l’escola i les famílies que hi estan vinculades, de manera que aquesta informació esdevingui per als pares i les mares dels alumnes un estímul que motivi el desig d’un diàleg formatiu amb els mestres i professors de llurs fills.

6.2 Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin conjuntament, els pares i les mares que ho desitgin i alguns dels educadors de l’escola. (Trobades FAMÍLIA/ESCOLA).

6.3  Fer que l’escola esdevingui un mitjà d’evangelització i, també, de formació cristiana de les famílies creients, i que aquestes s’impliquin en l’educació de la fe de llurs fills.

6.4 Facilitar a l’escola el suport social que necessita com a institució educativa per tal que esdevingui, cada dia més, una institució respectada i valorada per la societat.

 

7.  EDUCAR ELS NOSTRES ALUMNES  PER A LA CIUTADANIA

Ens comprometem a

7.1  Viure la diversitat que deriva de la fragmentació de referents culturals i de l’existència de diferents models de vida.

7.1.1  Respectant els drets de tothom

7.1.2  Assumint que els drets de les persones són universals.

7.1.3  Aprenent a construir la pròpia identitat.

7.1.4  Valorant la multiculturalitat

7.1.5  Reconeguent la identitat cultural dels diversos grups humans.

7.2    Exercitar la paraula i la deliberació conjunta per a superar els conflictes, evitar la violència i instaurar la pau.

7.2.1  Oferint eines que generin reflexió i innovació a través de l’acció.

7.2.2   Desenvolupant les capacitats que permetin comportaments de bons ciutadans.

7.3  Valorar el compromís amb el bé comú, enfront l’excés d’individualisme. Fomentant

7.3.1  El sentiment de partença a la comunitat humana

7.3.2  L’ interès per les qüestions públiques, per la vida col·lectiva

7.3.3  La participació responsable i presa de compromisos amb projectes comuns i en la millora del propi context.

7.3.4  La participació activa en la construcció d’una societat justa

7.3.5 La pràctica de la democràcia i educació del sentit de la responsabilitat.

7.3.6  La construcció d’una ciutadania conscient, activa i compromesa.

7.4  Educar en la sobrietat i per la solidaritat, desenvolupem en els nostres alumnes/as el sentit comunitari, la corresponsabilitat i la recerca del bé comú

7.4.1  Donant importància a la transmissió de criteris i normes de comportament.

7.4.2  Assumint la responsabilitat personal en la construcció d’una cultura de la seguretat a través del civisme.

7.4.3  Apostant per una mobilitat sostenible i segura:

   • Ser conscients de la necessitat de disminució de l’emissió de gasos contaminants.
   • Ser conscients de la necessitat de disminució dels nivells de soroll.
   • Ser conscients de la necessitat de fer un ús més racional del vehicle privat.
 • 7.4.4 Apostant pel desenvolupament sostenible i la gestió sostenible dels residus.
   • Participar activament en les polítiques ambientals.
   • Conscienciar que cal utilitzar els recursos naturals de manera racional, moderant la seva extracció.
   • Practicar la recollida selectiva de residus per facilitar-ne el reciclatge.

7.5   Treballar la socialització dels nostres alumnes, els futurs ciutadans, educant la seva dimensió comunitària

 

8. POSAR ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS AL SERVEI DE L’ EDUCACIÓ

Ens comprometem a

8.1 Iniciar els alumnes en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mètode d’aprenentatge integrant-les en les diferents àrees i matèries

8.2  Ensenyar a seleccionar i valorar la informació rebuda per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

8.3  Reconèixer els valors dels mitjans de comunicació i d’internet, fomentant l’anàlisi crítica de la realitat que ens proporcionen.

8.4  Fomentar conductes responsables i ètiques vers l’ús dels mitjans tecnològics i de la informació.