Caràcter propi

Caràcter propi - Cor de Maria

El caràcter propi de les escoles COR DE MARIA queda reflectit en la nostra proposta educativa i sorgeix com a resposta a les necessitats de la societat.

Per això, amb esperit de col·laboració i servei, cadascun dels nostres centres es defineixen com escola:

CONCERTADA, que s’acull al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació, evitant així tota discriminació per motius econòmics;

CATALANA, que promou el coneixement de la realitat sociocultural de Catalunya i té el català com a llengua pròpia.

OBERTA a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills i les seves filles;

FAMILIAR, que compta amb els pares i mares dels alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre;

ACOLLIDORA, on tot el personal de l’escola s’implica per aconseguir que els alumnes i les famílies es trobin en un ambient agradable, on fa de bon estar.

COMPROMESA, impulsant la necessària coresponsabilitat i la col·laboració amb les famílies que encamiinna vers el creixement de la dimensió humana i a la valoració de l’esforç com a eines per a la construcció d’una societat més humana i més justa;

INNOVADORA, amb un equip docent i de col·laboradors que es comprometen a transmetre una educació de qualitat i coherent amb el CARÀCTER PROPI de les nostres escoles, amb especial atenció en l’aprenentatge a través de les noves tecnologies i en el coneixement d’idiomes, eines imprescindibles a la societat global en què ens trobem;

D’ARREL CRISTIANA: on promovem la formació integral de l’alumnat d’acord amb els valors propis de la nostra cultura amb una concepció humanista de la persona, de la vida i del món, i intentem participar activament en la transformació i millora de la societat.

• Els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives i espirituals.

• Eduquem la seva dimensió social i promovem que s’insereixin en el món d’una forma responsable i constructiva i s’hi comprometin.

• Impartim cultura religiosa a través d’un plantejament, fonamentat i crític, tenint en compte que la cultura religiosa no és educació confessional i considerant la espiritualitat com a dret i la religió com a opció.

• Basat en una lectura antropològica i cultural i cultural dels textos/fets religiosos , com a base de la nostra cultura occidental.

• Respectant el dret a la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat, la integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

 

COMUNITAT EDUCATIVA

Els alumnes són els primers protagonistes de la seva formació. Intervenen activament en la vida de l’escola segons les exigències i possibilitats pròpies de cada edat, assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.
El personal docent té un paper decisiu en l’escola, ja que està directament implicat en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.
Les famílies, com a principals responsables de l’educació dels infants i adolescents, participen activament en la vida de l’escola, col·laborant amb el personal del centre. Sense aquesta col·laboració és impossible garantir l’èxit de la tasca educativa de l’escola. També presten el seu suport en l’organització del centre, sobretot a través de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes i amb la seva activitat en el Consell Escolar.
El personal no docent (PAS) presta una valuosa cooperació acomplint funcions imprescindibles per a la correcta marxa del centre.

 

ALGUNS TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

L’educació que desitgem oferir a famílies i alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això,

o Fomentem els valors ètics per la resolució no-violenta dels conflictes, emfatitzant el respecte, l’empatia, el diàleg i la riquesa de la diversitat i treballant per la implantació de la justícia a petita i gran escala.

o Eduquem els nens i les nenes, els nois i les noies, en i per la paritat de gènere,  desenvolupant en uns i altres totes les seves capacitats i potencialitats, ajudant-los a establir relacions respectuoses entre ells i evitant els estereotips i les  limitacions de certs esquemes culturals.

o Orientem els/les alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions, acceptant-les i desenvolupant al màxim totes les seves capacitats.

o Desvetllem el seu esperit crític per tal que siguin conscients i responsables de les seves idees i, oberts/es a les idees dels altres, siguin capaços i capaces de valorar-les en la seva justa mesura.

o Fomentem la participació dels/de les alumnes que en activitats esportives individuals i col·lectives i estimulem bons hàbits alimentaris i d’higiene corporal.

o Posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i preparem els/les
alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i discernir les noves formes d’expressió que són habituals en la nostra societat.

o Eduquem els nostres alumnes i les nostres alumnes en la responsabilitat ecològica, a promoure estils de vida saludables i sostenibles, a ensenyar a estalviar els recursos naturals, perquè són finits i són per a tothom.

Un procés d’avaluació contínua ens permet de verificar el nivell de qualitat de l’acció educativa de l’escola, la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes i l’assoliment de tots els objectius que ens proposem.

 

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

El Consell Escolar promou l’actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en l’entorn social, i fomenta la coresponsabilitat. El bon resultat de la seva gestió és fruit de la competència, disponibilitat, coherència i compromís de tots i cadascun dels seus membres.
Per tal que les nostres escoles Cor de Maria siguin autèntiques comunitats educatives, els membres dels diferents sectors tenen el deure d’acceptar, respectar I actuar en conseqüència amb aquest CARÀCTER PROPI.

Tenim unes NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) que regula el funcionament de l’escola i garanteix l’adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l’acció educativa.

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: