Instruccions preinscripció 20-21

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Del 13 de maig al 22 de maig

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil

Presentar la sol.licitud

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Una  vegada enviades  telemàticament  les  dades, s’obté  el  resguard  de  la  sol·licitud. Aquest resguard s’ha  d’enviar  per  correu electrònic a la bústia electrònica  oficial del centre demanat en primera opció [email protected] juntament amb a documentació (Criteris i barems) escanejada o fotografiada.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant el correu electrònic [email protected].

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període.

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera

Les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades les penjarem a la nostra pagina web (www.drmasmitja.cat)

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrònic a [email protected]. El centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Sobre la matrícula al centre (matriculació del 13 al 17 de juliol)

Us farem arribar per correu electrònic els formularis per tal de tramitar la matriculació. Un cop omplerts, els haureu de reenviar a [email protected].