EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

 

 

 

L’objectiu de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir les competències bàsiques que estableix el currículum. L’adquisició dels aprenentatges es fa de manera activa i competencial (treball de projectes, tallers, “la idea el dia”, treball sistemàtic, eines 2.0…)

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La necessita de plantejar com a necessitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir:

 • integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements.
 • afavorir que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos.
 • orientar el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques. Cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assoleix com a conseqüència del treball en les distintes matèries.

L’eficàcia en la consecució de les competències bàs iques depèn d’una bona coordinació de les activitats escolars de totes les matèries curriculars. I per aconseguir-ho és clau:

 • la participació de l’alumnat en la dinàmica del cen tre i en el propi procés d’aprenentatge,
 • la complementació del treball individual i el treba ll cooperatiu,
 • l’ús de determinades metodologies i recursos didàctics,
 • l’acció tutorial amb atenció especial a les relacio ns amb les famílies,
 • la planificació de les activitats complementàries i extraescolars  i
 • les formes de relació i comunicació que s’estableix en entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

S’ identifiquen com a competències bàsiques les vuit següents:

Competències transversals

Són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal

Les competències comunicatives

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en viure i habitar el món

Són les relacionades amb la cultura i la visió del món que farà que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8 . Competència social i ciutadana

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees i matèries curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees.

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències.

En el nostre centre:

L’avaluació serà:

De processos, és a dir, es valorarà el procés realitzat per cada alumne, les dificultats observades i l’evolució que ha realitzat.

Contínua, és a dir, té per objecte constatar els avenços del’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar, ràpidament, les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit (millorar) el seu procés d’aprenentatge.

L’activitat diària de classe serà la principal font d’informació respecte als progressos en els aprenentatges. Per aquest motiu l’alumne/a serà informat dels procediments formals i de les pautes d’observació sistemàtica a fi de desenvolupar-los la capacitat d ’aprendre a aprendre (competència transversal 5a). Serà, doncs, avaluable:

  • els exercicis anunciats
  • els exercicis sense anunciar
  • el treball a casa
  • el treball a classe
  • els treballs especials (Òmnium, Jocs Florals, recer ca, ampliació temes, investigació, laboratori, recensióllibres, treball de síntesi i recerca,…)
  • l’atenció a classe
  • les intervencions a classe
  • el grau d’interès en la matèria
  • la puntualitat i assistència
  • les aportacions individuals en els treballs en grup realitzats a l’aula
  • la presentació acurada del material de cada matèria
  • la cura i la utilització del propi material
  • el respecte als professors i als companys
  • la participació i interès en les sortides culturals

Diferenciada, és a dir es valorarà l’aprenentatge dels alumnes matèria a matèria (i no de forma global) a fi de constatar els avenços de l’alumne/a en cadascuna de les matèries.

L’avaluació tindrà caràcter formatiu, regulador i orientador dels procés educatiu, és a dir, ha de servir no tan sols per a que l’alumne/a millori el seu aprenentatge sinó també per a millorar els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent. L’avaluació ha de constatar l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge.

El centre establirà mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d’ensenyament-aprenentatge i del d’avaluació.

Els referents per a l’avaluació són:

  • L’assoliment de les competències bàsiques (CB)
  • Els objectius de curs
  • Els criteris d’avaluació de cada matèria on es tindrà en consideració:
   • els diferents elements del currículum els controls,
   • el treball diari,
   • l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a
  • Els criteris de promoció de curs per determinar si un alumne/a passa de curs. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius de les diferents matèries.
  • Els criteris d’avaluació d’etapa per determinar la superació de la mateixa i per a l’obtenció del ESO. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius generals de l’etapa.

El centre fomentarà la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

Criteris de promoció

 • L’alumne promociona de curs quan ha superat els objectius de les matèries o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim.
 • Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més.
 • Excepcionalment l’equip docent pot decidir el pas de curs amb tres matèries suspeses si:
  • això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent,
  • té expectatives favorables de recuperació
  • el pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica.

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

 • Es pot repetir curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa.
 • Excepcionalment es pot repetir dos cops el 4t curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa.

Avaluació extraordinària (setembre)

Amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit, quan durant el procés d’educació contínua es detecti que l’alumnat no progressa adequadament, el centre establirà les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.

 • Es consideren mesures de recuperació:
  • treballs d’estiu
  • treballs monogràfics
  • lectures
  • examens de recuperació de setembre

Recuperació cursos anteriors

 • El centre organitzarà la recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors durant l’avaluació continuada al llarg del’any escolar en curs.
 • Les famílies rebran informació d’aquestes recuperacions.
La nova avaluació a l’ESO
educacio.gencat.cat
Amb motiu de la publicació de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, està previst publicar un Document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO al llarg del primer trimestre del curs 2018-2019.

Finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria

1. La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

a)Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:

– L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

– La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.

– La sensibilitat artística i la creativitat.

– La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.

– El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.

– La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.

– L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

 1. L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.

Objectius

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als alumnes:

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.

j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats.

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.

o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual.

p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.

Distribució d’hores

CURRICULARS 1r 2n 3r 4t
Ll. Castellana 3 3 3 3
Ll. Catalana 3 3 3 3
Ll. Estrangera 3 4 3 3
Ciències Socials 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Biologia i Geologia 3 2
Física i Química 3 2
Tecnologia 2 2 2
Música 2 2
Visual i plàstica 2 2
Educació Física 2 2 2 2
Estructures comunes 1
Religió 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Optatives 2 2 2 9
Total hores 30 30 30 30
COMPLEMENTÀRIES    

 

 

 

Educació en valors 1 1 1 1
Tècniques d’aprenentatge 1 1
English Drama 1 1
SERVEIS    

 

 

Esbarjo 2,5 2,5 2,5 2,5
TOTAL HORES 34,5 34,5 34,5 34,5

 

OPTATIVES 1r ESO

Matèria: Matemàtiques

Professora: Angel Bernal

Descripció: Les magnituds i la seva mesura aplicades al nostre entorn quotidià

Des de l’antiguitat l’home ha tingut la necessitat de mesurar el temps, els angles, les pendents de les construccions, la massa i el pes dels objectes, la capacitat dels recipients per a contenir líquids, la longitud i la distancia entre les poblacions, les superfícies dels terrenys i dels camps de conreu, els volums dels cossos, les forces que fan les màquines…

Aquestes i d’altres mesures són les que es treballaran en aquesta optativa de manera teòrica i pràctica en diferents espais: a l’aula, al pati, al laboratori, al carrer.. serà un treball conjunt d’aula i de camp.

 

Matèria: Llengua Anglesa

Professora: Anna Puigví

Descripció: Do you speak English? Yes, of course!

El teatre serà l’eina bàsica de l’assignatura per fomentar una millora de l’expressió oral en llengua anglesa. Ens endinsarem en el màgic món del teatre fent-ne un recorregut històric i aplicant-lo a l’actualitat. Treballarem  la creativitat, la comunicació verbal i no verbal a través d’exercicis pràctics que tindran com a objectiu aconseguir una major fluïdesa a l’hora d’expressar-te en anglès i perdre la por a parlar en públic.

 

Matèria: Llengua catalana

Professora:  Cristina García

Descripció: “Temps de lectura”

La llengua és un element viu i necessari per la comunicació: parlar, llegir, estudiar, jugar…, és un vehicle per a qualsevol aprenentatge, per tant cal reforçar els aspectes lingüístics bàsics per assolir un bon nivell de lectura i comprensió.

Aquesta optativa s’enfocarà bàsicament en la millora de la comprensió lectora dels alumnes a partir de textos i activitats de diferents tipologies que afavoreixin la comprensió lectora i desenvolupin la capacitat de prendre el llenguatge com objecte d’observació i anàlisi.

 

Matèria: Educació Visual i Plàstica

Professora:  Mònica Vilert

Descripció: La competència artística i cultural és un complement necessari i cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària de la societat del segle XXI. Per tant els objectius són:

–       Conèixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques i utilitzar-les com a font d’enriquiment propi.

–       Començar a entrar en contacte amb diversos materials, suports i tècniques i saber-los utilitzar per aconseguir les nostres creacions.

–       Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant l’art.

Caldrà material especialitzat que cada alumne interessat haurà de portar.

  

OPTATIVES 2n ESO

Matèria: Llengua Francesa

Professora: Rosa Roca

Descripció: Aquesta optativa ajudarà l’alumne a aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos. Això suposa poder iniciar-se en la comunicació en llengua francesa a partir del vocabulari i estructures bàsiques.

 

Matèria: Llengua Anglesa

Professora: Anna Puigví

Descripció: Se’t fa difícil parlar en públic? Tens dificultats per expressar-te correctament en anglès? No problem!  Aquesta optativa t’ajudarà a solucionar-ho.

Durant aquest trimestre treballaràs la comprensió i l’expressió oral a través de la preparació i representació d’una obra de teatre. Tindràs l’oportunitat de dedicar temps a la millora de la teva pronunciació, a adquirir fluïdesa i a utilitzar elements no verbals per facilitar als altres la comprensió dels teus missatges, al mateix temps que coneixeràs una de les obres més conegudes de la literatura anglesa.

 

OPTATIVES 3r ESO

Matèria: Emprenedoria

Professora: Rosa Pursals

Descripció:

Què és ser un emprenedor? Quines capacitats tinc orientades al món laboral? Quins valors puc aportar al treball en equip? En aquesta matèria pretenem conèixer processos creatius per desenvolupar idees, aprofundir-les i transformar-les en realitats. Treballarem de manera pràctica la creació i aplicació de projectes, coneixerem exemples de joves emprenedors que han tirant endavant amb èxit projectes propis i descobrirem una nova manera de mirar el món laboral que passa per la creença ferma en les pròpies idees.

 

 Matèria: Llengua francesa

Professora: Rosa Roca

Descripció: Aquesta optativa ajudarà l’alumne a aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos, aprofundint  en el coneixement de la llengua i cultura franceses i en les habilitats comunicatives treballades en el crèdit de 2n curs. S’utilitzarà bàsicament material TIC.

 

Matèria: Cultura clàssica

Professora: Xavier López

Descripció: T’agradaria conèixer el teu passat i el perquè del teu present? Has sentit mai curiositat per descobrir per què les coses són com són i no pas d’una altra manera?

Amb aquesta matèria podràs contestar amb coneixement de causa aquestes preguntes i entendre que la cultura i la civilització dels pobles grecs i romans ens ha marcat  extraordinàriament i ens ha deixat un llegat importantíssim.

 

OPTATIVES ESPECÍFIQUES 4t ESO

Itinerari A:

Ciències i tecnologia

Biologia i geologia 

Física i química

 

 

 

 

Tecnologia

 

 

 

 

Itinerari B: 

Humanitats i ciències socials

 

Música

 

 

 

Francès Llatí

Itinerari C: 

Artístic

 

Música Francès Visual i plàstica 
Itinerari D: Alternatiu *      

 

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: